Oddział Dolnośląsko-Opolski PTPP

14 maja w godzinach 20.15-21.45 odbędzie się wykład Kena Robinsona pt. „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w praktyce klinicznej”. 

 

Ken Robinson jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i pracuje w Newcastle upon Tyne,

Pisze i wykłada na temat istoty oddziaływań terapeutycznych, pracy z regresją i traumą. Niedawno ukazała się książka „The Contemporary Freudian Tradition”, którą zredagował wspólnie z Joan Schachter.

Ken Robinson jest honorowym członkiem PTPP, od lat przyjeżdża do nas z wykładami i seminariami.

 

Wykład będzie tłumaczony. Przewidujemy, że odbędzie się przez zoom.

Koszt uczestnictwa to 40 zł, dla członków i kandydatów PTPP udział bezpłatny.

Osoby spoza PTPP są proszone o wysyłanie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy: info@ptpp.pl do 10 maja. Dane do faktur prosimy wysyłać na adres mailowy: faktury@ptpp.pl . Wpłaty prosimy dokonać na konto PTPP:  08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 z dopiskiem: wykład Kena Robinsona 2021.

Członkowie PTPP nie muszą się rejestrować. Link do wykładu zostanie rozesłany do wszystkich na parę dni przed wykładem.

 

Oto zapowiedź wykładu w dwóch wersjach językowych: 

Ken Robinson: “Psychoanalysis and all that jazz: the rhythm of interventions in clinical work”

Recent research in developmental psychology into the interaction of mothers and infants has found parallels with jazz improvisation.  Infants enter the world already alert to sound and rhythm and prepared for proto-conversations characterized by musical features such as rhythm, pitch and a dance-like use of gesture and facial expression.  If all goes well enough, in these “conversations” they experience sympathetic rhythmic activity with their carers, which  carries over into later life.  Jazz improvisation is one example.  This paper will be concerned with the unique rhythm that each patient brings to analysis and the analyst’s improvisatory response, drawing on the concepts of tact, timing and empathy.  With clinical examples, it will focus especially on those patients who have suffered early deprivation and might have to discover a sympathetic rhythm for the first time,  and on those whose early rhythm has been disrupted, by, for example, trauma or emigration or simply by difficulties at a later developmental stage.   It will also suggest some links with the impact of the Covid pandemic.

 

Ken Robinson: „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w pracy klinicznej”

Najnowsze badania z psychologii rozwojowej dotyczące interakcji matek i niemowląt wykazały podobieństwa do interakcji zachodzącej między improwizującymi muzykami jazzowymi. Niemowlęta wkraczają w świat już wyczulone na dźwięk i rytm i przygotowane do proto-rozmów charakteryzujących się takimi cechami muzycznymi jak rytm i wysokość dźwięku a także stanowiących rodzaj tańca dzięki użyciu gestów i wyrazu twarzy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tych „rozmowach” niemowlęta doświadczają współczującej rytmicznej aktywności ze swoimi opiekunami, która przenosi się na późniejsze życie. Można to przyrównać do   improwizacji jazzowej.

Wystąpienie będzie dotyczyło unikalnego rytmu, jaki każdy pacjent wnosi do analizy, oraz improwizacyjnej reakcji analityka, opierając się na pojęciach taktu, wyczucia czasu i empatii. W materiale klinicznym referat skupia się szczególnie na pacjentach, którzy doświadczyli wczesnej deprywacji i być może będą musieli odkryć współczujący rytm po raz pierwszy, oraz na tych, których wczesny rytm został zakłócony, na przykład przez uraz lub emigrację lub po prostu przez trudności na późniejszym etapie rozwoju. Zarysowane zostaną również pewne powiązania z wpływem pandemii covidu.


Wykłady otwarte Sekcji Par i Rodzin

Link do rejestracji na wykłady otwarte Sekcji Par i Rodzin PTPP

https://psychoanalizapary.pl/wyklady-otwarte/

 

 


OTWARTE WYKŁADY INTERDYSCYPLINARNE

„Psychoanaliza przestrzeni miejskiej”

Z dużą przyjemnością zapraszamy na kolejny wykład, który we wtorek
15.06.2021 o godzinie 20.00
na platformie zoom wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Leder

PSYCHOANALIZA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Psychoanaliza jako teoria filozoficzna pozwala analizować byty, które nie mają charakteru ludzkich podmiotów. Pokażę, jak można to zrobić i jak bardzo ciekawe wyniki pozwala to uzyskać, na przykładzie miasta, Warszawy. Miasto jest swoim własnym obrazem, unieruchomionym w przestrzeni odzwierciedleniem następowania po sobie kolejnych wydarzeń, określających warunki następnych wydarzeń. Jak zauważył Jacques Lacan , to sekwencja i rytm organizuje przestrzeń nieświadomości, wytycza ścieżki, odgradza obszary niemożliwe. Pojawienie się – zapewne gdzieś w XVII wieku – osi łączącej Stare Miasto i Wilanów, zdeterminowało linearny, a nie sferyczny, rozwój Warszawskiej przestrzeni miejskiej. Skądinąd zorganizowanej podobnie jak w mazowieckich wsiach, rozciągniętych przy szosie. Wszystko co ważne w Warszawie rozciąga się na linii Północ-Południe, zmuszając do tego, by ciągle wzdłuż niej wędrować. Ta oscylacja nigdy nie może być płynna, bez przerwy utyka, to zaś objawia się w korkach i przestojach. Jak w dwubiegunowym typie psychicznej struktury, która stale miota się pomiędzy jakimiś wyidealizowanymi, skrajnie oddalonymi od siebie figurami, bez możliwości wyrwania się w inny obszar, bo wszystko inne jest wyparte, stłumione, niedostępne, więc gdy coś uniemożliwi jej ten gorączkowy ruch, zatrzymuje się w niepokoju.  Idąc tym tropem, spróbujemy prześledzić strukturę Warszawy aż do jej dzisiejszej formy.

______________________________

Prof. dr hab. Andrzej Leder

Profesor w IFiS Polskiej Akademii Nauk. Filozof kultury i polityki. Studiował  filozofię na UW i medycynę. Doktoryzował się oraz habilitował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, ukazała się jego książka „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”, nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Autor lub współautor publikacji, w tym również wydanych w formie książkowej, dotyczących głównie filozofii kultury oraz ogólnie filozofii i psychologii. Przez 20 lat publikował w czasopiśmie „Res Publica Nowa”, ale jego teksty ukazywały się także m.in. w „Dialogu” i „Krytyce Politycznej”.
Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.
________________________________

Dla członków i kandydatów PTPP wykład bezpłatny.

Osoby spoza PTPP – 30zł. Prosimy osoby spoza PTPP o zgłaszanie do chęci swojego uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy info@ptpp.pl z dopiskiem wykład A.Leder. Dostaną Państwo potwierdzenie zgłoszenia i otrzymają link do platformy zoom na której będzie  się odbywał wykład.
Wpłat, również z dopiskiem wykład A.Leder proszę dokonywać na konto PTPP  (dane do faktur, z nr NIP na:   faktury@ptpp.pl)

nr konta:  PKO SA 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

zapraszamy!


Wykład Sekcji Dzieci i Młodzieży

„Samotność i cielesność dzieci – dlaczego o tych tematach nie myślimy i nie mówimy?”

Wykład wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Schier

Wystąpienie poświęcone jest refleksji nad problematyką doświadczania ciała i obrazu ciała u dzieci i młodzieży oraz w relacji dzieci z rodzicami. Rozważany będzie związek cielesności z samotnością. Podstawę teoretyczną wystąpienia stanowi psychoanalityczna teoria traumy oraz teoria przywiązania. Na pytanie o to, dlaczego omawiana problematyka budzi społeczny opór, odpowiedź będzie poszukiwana w trzech obszarach: wewnątrzpsychicznym, interpersonalnym (w tym rodzinnym) oraz kulturowym. Tezy teoretyczne będą ilustrowane przy pomocy wyników badań oraz materiału klinicznego.

 

Informacja o prelegentce:

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest wieloletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Ukończyła szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu w Niemczech. Jest autorką wielu publikacji, w tym wydanej ostatnio książki pod Jej redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców.

 

Monika Jakubowicz -moderator
– psychoterapeutka psychoanalityczna i superwizorka psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP.
Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP.

 

Wykład odbędzie się na platformie zoom w godz. 20.15-21.45.   Informacje o linku do spotkania zostaną wysłane na kilka dni przed wykładem drogą mailową. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania  imieniem i nazwiskiem.
Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny. Osoby spoza PTPP – opłata w wysokości 40 zł.

Zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania płatności prosimy wysyłać na adres: info@ptpp.pl

Wpłatę wraz z dopiskiem „Wykład otwarty Katarzyny Schier” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 do 23.06.2021.

Dane do faktury, wraz z numerem NIP prosimy przesłać na adres: faktury@ptpp.pl

W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi.

Termin zapisów upływa 23.06.2021 r.


PSP Warszawa

4 letnie szkolenie PSP Warszawa


KSPP

Nabór na seminarium uzupełniające KSPP


4 letnie szkolenie PSP Poznań


PSP Warszawa – kurs roczny


4 letnie szkolenie PSP w Trójmieście